ReadyPlanet.com
dot dot
Thai Laws


การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของต่างประเทศ (สำหรับสมาชิก)

รายละเอียดขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของต่างประเทศ อาทิ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวในประเทศไทย 

ท ทหารอดทน

ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยการขึ้นบัญชีทหารกองเกิน  การรับหมายเกณฑ์  การเข้าเกณฑ์ทหาร  การเข้ารับการเรียกพลทหารกองหนุน  และคำถามที่พบบ่อยๆ

สัญชาติ: เมื่อคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติ (สำหรับสมาชิก)

รวมคำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องสัญชาติของคู่สมรสและบุตรในกรณีที่ สามีเป็นคนไทย ภริยาเป็นต่างชาติ, สามีเป็นต่างชาติ ภริยาเป็นคนไทย,  บิดาเป็นคนไทย มารดาเป็นต่างชาติ,  บิดาเป็นต่างชาติ มารดาเป็นคนไทย,   บิดาและมารดาเป็นต่างชาติ แต่บุตรเกิดในประเทศไทย และ ถ้าจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศแล้ว ต้องมาจดใหม่ในไทยหรือไม่  หรือ ถ้าจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้วขอวีซ่าถาวร ย้ายตามไปอยู่ที่ประเทศของคู่สมรสต่างชาติ จำเป็นต้องไปจดทะเบียนสมรสใหม่หรือไม่ 

บุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทยกับการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในไทย (สำหรับสมาชิก)

แต่เดิมบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าวที่มี สัญชาติไทย ไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ แต่จาก ข้อบัญญัติคุ้มครองถึงเสรีภาพ ความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของบุคคล การจำกัดสิทธิใดๆ ของบุคคลต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  เป็นผลให้ บุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทย สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ หากอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ......

Buying Land or Condo (สำหรับสมาชิก)

กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว ขอซื้อที่ดินหรือขอรับโอนที่ดินในกรณีอื่นที่คล้ายคลึงกันในระหว่างสมรส หรือในระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยากับคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี หากสอบสวนแล้ว ผู้ขอและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่า เงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมด เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน.............

Resident Visa: Thailand (สำหรับสมาชิก)

ดิฉันแต่งงานจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย กับสามีชาวอังกฤษ ได้มาประมาณ 5 ปีแล้วค่ะ เรามีโครงการว่าถ้าสามีเกษียณอยากจะย้ายไปอยู่ที่เมืองไทย อยากทราบว่าจะขอวีซ่าถาวรให้สามีได้ไหมค่ะ ถ้าได้ต้องทำยังไง............

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับสมาชิก)

เมื่อปีที่แล้วบุตรชายได้ทำเรื่องผ่อนผันการคัดเลือกทหารไป แล้ว จะต้องทำเรื่องขอผ่อนผันทุกปีหรือเปล่าคะ บุตรติดตามแม่ จะจบการศึกษาในปีหน้า อยากทราบว่า จะต้องทำเรื่องผ่อนผันทุกปีหรือเปล่า จนกว่าจะจบการศึกษาจากต่างประเทศ..........

Visa on Arrival: Thailand (สำหรับสมาชิก)

According to the Interior Ministerial Announcements, passport holders from 20 countries may apply for visas at the immigration checkpoints for the purpose of tourism for the period of not exceeding 15 days.   The applicant must possess means of living expenses at the amount of...........

Tourist Visa Exemption: Thailand (สำหรับสมาชิก)

According to the Interior Ministerial Announcements dated 1 October B.E. 2545 (2002), 20 December B.E. 2545 (2002), 18 October B.E. 2547 (2004) and 6 May B.E. 2548 (2005), passport holders from 40 countries and 1 special administrative region – Hong Kong SAR – are not required to obtain a visa when entering Thailand for tourism purposes and will be permitted to stay in the Kingdom for a period of not exceeding 30 days on each visit. Foreigners who enter the Kingdom under the Tourist Visa Exemption category may re-enter and stay in Thailand for a cumulative duration of stay of not exceeding 90 days within.....

หนังสือเดินทางสูญหาย (สำหรับสมาชิก)

หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร...............

ปัญหาเกี่ยวกับการรับรองเอกสาร (สำหรับสมาชิก)

ถ้าจะนำเอกสารไปประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน และอิตาเลียน จะทำอย่างไร ?

การรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องทำอย่างไร ?

การแต่งงานกับคนต่างชาติจะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ปัญหาเกี่ยวกับการสมรสและหย่า (สำหรับสมาชิก)

 ชายและหญิงที่เป็นคนต่างชาติจะสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้หรือไม่ ?

ชายหญิงต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกันในประเทศไทย หากต้องการหย่าจะกระทำ ณ สถานทูตไทย ได้หรือไม่ ?

หากคนไทยด้วยกัน หรือคนไทยกับคนต่างชาติต้องการจดทะเบียนฯ ในต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมายต่างชาติ ?

สูติบัตรและปัญหาเกี่ยวกับบุตร (สำหรับสมาชิก)

สถานทูตสามารถออกสูติบัตรให้แก่บุตรของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย ได้หรือไม่ ?

กรณี บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน การออกสูติบัตรควรระบุคำว่า "ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส" หรือไม่ ?

ในการออกสูติบัตร เด็กจะใช้นามสกุลของมารดา หรือบิดา ?

ปัญหาเกี่ยวกับมรณบัตร (สำหรับสมาชิก)

คน สัญชาติไทย ซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศ แต่ได้แจ้งต่อทางการประเทศนั้น ว่าตนมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย หากผู้นั้นเสียชีวิตลง ญาติของผู้นั้นจะให้ สอท. / สกญ. ออกมรณบัตรได้หรือไม่ ?

คนต่างด้าวกับที่ดิน (สำหรับสมาชิก)

บุคคล สัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติและพำนักอยู่ในต่างประเทศ จะขอซื้อที่ดิน หรือขอรับโอนที่ดิน หรือ ขอซื้อห้องชุด ได้หรือไม่ ?  คนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้เพียงใด ?

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (สำหรับสมาชิก)

ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?.....

การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร (สำหรับสมาชิก)

การ เปลี่ยนนามสกุลใน ทะเบียนราษฎร หรือ การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวภายหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ร้องที่จดทะเบียนสมรส/หย่าภายใต้กฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายสหรัฐอเมริกา และต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรส/หย่า ต้องยื่นคำร้อง ขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว และเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎรที่ สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น  หากผู้ร้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอเมริกา จะต้อง....

Thai Visa : Non-B (สำหรับสมาชิก)

คน ต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อ ติดต่อธุรกิจ และจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาบ่อยครั้ง สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B ใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง อายุ 3 ปี (Three-Year Non-Immigrant Visa “B” )......

Thai Visa : Non-O (สำหรับสมาชิก)

Non-Immigrant Visa รหัส “O-A” (Long Stay) เป็นการตรวจลงตราสำหรับคนต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อพักผ่อน โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พำนักในประเทศไทย..........

Adoption in Thailand (สำหรับสมาชิก)

กรณีผู้ที่จะเป็น บุตรบุญธรรม เป็นผู้เยาว์ จะต้องได้รับ ความยินยอมจาก
- บิดาและมารดา กรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา
- บิดาหรือมารดา กรณีที่มารดาหรือบิดาตาย หรือถูกถอนอำนาจการปกครอง
- กรณีไม่มีผู้ให้ความยินยอม ผู้แทนโดยชอบธรรม หรืออัยการ จะร้องขอต่อศาล ให้มีคำสั่ง ให้มีการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมก็ได้
- กรณีผู้เยาว์ถูกทอดทิ้ง และอยู่ในความดูแล ของสถานพยาบาล หรือสถาบัน ซึ่งทางราชการ หรือ............

Citizenship Law (สำหรับสมาชิก)

คำว่า "คนสัญชาติไทย" ในที่นี้หมายถึง คนไทยที่ไม่เคยยื่นคำร้อง ขอสละสัญชาติไทย ส่วนคนไทยที่ ถือพาสปอร์ตสองเล่ม หรือเป็นพลเมืองถาวร ของประเทศอื่น แต่ยังถือพาสปอร์ตไทย ก็ยังถือว่า เป็นคนสัญชาติไทยค่ะ

ในกรณีที่เด็ก ได้สัญชาติ เพราะเกิดในประเทศนั้นๆ ไม่ได้แปลว่า จะทำให้บิดามารดา สามารถได้รับสิทธิ การเป็นพลเมืองถาวร ของประเทศนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขของ กฏหมายอิมมิเกรชั่น ของแต่ละประเทศ ด้วยว่า มีขั้นตอนอย่างไร............

Report Birth Of Thai National Abroad (สำหรับสมาชิก)

เด็กที่เกิดในสหรัฐฯ โดยมีบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสูติบัตรไทยแล้ว กรณีที่เกิดจากบิดา ที่มีสัญชาติไทย กับมารดาสัญชาติอื่น บิดามารดาต้องสมรสกัน โดยถูกต้องตามกฏหมาย

เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอีเล็ก ทรอนิกส์ มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ลายนิ้วมือ และภาพถ่าย ดังนั้น เด็กจะต้องมา ยื่นคำร้อง ขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง.............

Land (สำหรับสมาชิก)

พรบ สัญชาติกับการโอนและถือครองที่ดิน  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท. 0710/ว. 792 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติ โดยได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือที่ดินของบุคคลสัญชาติไทย ที่มี หรือเคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว และบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าว ที่มีสัญชาติไทย ขอได้มาซึ่งที่ดินโดยระเบียบ ใหม่ซึ่งใช้บังคับในปี 2542 มีสาระดังนี้....

หน้า 1/1
1
[Go to top]bulletFeature Articles
bulletMarriage & Divorce
bulletImmigrant Visa
bulletNon-Immigrant Visa
bulletFree Zone
bulletExchange Program
bulletWomen & Money
bulletThai Laws
bulletDating
bulletSSN & DL
bulletMisc
bulletBehind the Facade
bulletCoffee Break
bulletMarket Place
dot
useful links
dot
bulletCase status online
bulletUSCIS Civil Surgeons
bulletUSCIS Field Offices
bulletImmigration Overseas Offices
bulletApplication Support Centers
bulletInfoPass
bulletUSCIS Home
bulletImmigration Forms
bulletForeign Embassies and Consulates Worldwide
bulletDept of Labor
bulletDept of State
bulletETA
bulletVisa Bulletin
bulletTravel
bulletEOIR
bulletSelective Service
bulletSocial Security Online
bulletIRS
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletUtopiaThai
bulletWorldTimes
bulletHumansRights
dot
Newsletter

dot

แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2009-2015 All Rights Reserved.