ReadyPlanet.com
dot dot
Update Visa Fees
ประกาศสำคัญ: ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอัตราใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการสมัครวีซ่าแบบที่สามารถอ่านได้ด้วย เครื่อง (MRV) ซึ่งบังคับใช้ทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่มาสัมภาษณ์ต้องยื่นใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม อัตราใหม่ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยไปรษณีย์ไทยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอัตราใหม่ ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า

จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราเดียวสำหรับการสมัครวีซ่าชั่วคราวทุกชนิดอีกต่อไป หาก ท่านไม่แน่ใจว่าท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราใด ท่านควรชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทยในอัตราเทียบเท่ากับ 140 ดอลลาร์สหรัฐฯ เสียก่อน แผนกวีซ่าจะพิจารณาว่าท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราใดในวันสัมภาษณ์ และจะแนะนำท่านว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่างได้อย่างไร เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กงสุลว่าได้รับการยกเว้นค่า ธรรมเนียมเท่านั้น ที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า โดยค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องนี้เมื่อชำระแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว

ชนิดวีซ่า   ค่าธรรมเนียม
(ต่อคน)
(ก) วีซ่าชั่วคราวชนิดที่ไม่ต้องยื่นคำร้อง (ยกเว้นวีซ่าชั่วคราวชนิด E) รวมทั้งวีซ่าชนิด B, F, J, ฯลฯ   140 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 
(ข) วีซ่าชั่วคราวชนิด H, L, O, P, Q และ R   150 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 
(ค) วีซ่าชั่วคราวชนิด E   390 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 
(ง) วีซ่าชั่วคราวชนิด K
(คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่)
  350 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย จำนวน 260 แห่งทั่วประเทศ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่แผนกกงสุลของสถานทูตสหรัฐฯ โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการชำระค่าธรรมเนียมไว้และนำมาในวัน สัมภาษณ์วีซ่า

สำหรับวีซ่าบางชนิด ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าที่แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐฯ เมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของวีซ่าที่ต้องชำระค่า ธรรมเนียมการออกวีซ่า ได้ที่ Visa Reciprocity Table สำหรับประเทศไทย จากเว็บไซต์ของฝ่ายกิจการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอัตราใหม่ได้ที่ Fees for Visa Services บนเว็บไซต์ travel.state.gov และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Press Release ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

 

วีซ่าชั่วคราว

วีซ่าชั่วคราว หรือที่เรียกกันว่า วีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นสิ่งที่พลเมืองของประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการยกเว้นวีซ่าทุกคนต้องมีก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ ชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือการศึกษา

วีซ่าชั่วคราวแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯ ชั่วคราวจะสามารถประกอบกิจกรรมในสหรัฐฯ ตามวีซ่าแต่ละชนิด ท่านสามารถใช้แถบข้อมูลด้านขวามือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งประเภทวีซ่า กระบวนการสมัครวีซ่า ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า และข้อมูลที่เป็นประโยชน์

หากท่านอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง ท่านควรสมัครวีซ่าชั่วคราวที่สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวร วีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม และวีซ่าคู่หมั้น โปรดคลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับผู้สมัครวีซ่า ชนิด B-1 Domestic Employee, A-3, G-5, H, J, และ NATO-7 โปรดคลิกที่นี่

ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติการได้รับวีซ่าของ ผู้ช่วยส่วนตัว ผู้ช่วยทำงานบ้านของบุคคลากรสถานทูตฯ และองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท A3 หรือ G5 โปรดคลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่สำหรับการสมัครวีซ่าชนิด K มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงการต่าง ประเทศสหรัฐฯ ว่าด้วยการใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการสมัครวีซ่าที่สามารถอ่านได้ ด้วยเครื่อง (MRV) ซึ่งบังคับใช้ทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ผู้สมัครวีซ่าชนิด K (คู่หมั้น) ทุกคนที่มารับการสัมภาษณ์วีซ่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 350 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออัตราเทียบเท่าเป็นเงินบาทไทย ทั้งนี้ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าอัตราใหม่นี้ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน ศกนี้


เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 ผู้สมัครวีซ่าชนิด K ทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม 350 ดอลลาร์สหรัฐฯหรืออัตราเทียบเท่าเป็นเงินบาทไทย โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย หากท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมอัตราเดิมจำนวน 131 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปแล้ว ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่าง (จำนวน 219 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออัตราเทียบเท่าเป็นเงินบาทไทย) ได้ที่สถานทูตสหรัฐฯ ในวันสัมภาษณ์ของท่าน กรุณานำใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าทั้งหมดที่ได้รับจากที่ทำการไปรษณีย์ไทยติด ตัวมาในวันสัมภาษณ์ด้วย


หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมครั้งนี้ไม่มีผลต่อวีซ่าถาวรชนิดอื่นในขณะนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนี้จะมีผลกับวีซ่าชนิด K-1, K-2, K-3 และ K-4 เท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อฝ่ายวีซ่าถาวรโดยส่งอีเมล์มาทื่ visasbkk@state.gov


ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอัตราใหม่ได้ที่ Fees for Visa Services บนเว็บไซต์ www.travel.state.gov และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Press Release ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ


Source: http://thai.bangkok.usembassy.gov/
Free Zone

ข้องใจกับวิธีการตัดสินของ small claim court
เรียนผูกต้องเรียนแก้
Feds dismiss largest U.S. human trafficking case
10 Most Fattening Fast Food Dishes
Brown signs California Dream Act
GC Marriage
Work & Travel : What You Should Know
Illegal Employment in China
Thai Woman Rescued in Russia
Thais Arrested in Ohman
Thai Visa
No Illegal Aliens in Georgia
Chat Room
Save on International Calling
Photography Lessons for Beginners
Japanese Garden @ The Huntington
Rose Garden @ The Huntington
Where To Get Married
ติดเชื้อ HIV
Safety Tips
Questions from pantip
Scammer.. Again
Online Dating Scams
Online Dating
รู้ทัน scammers
สารพันปัญหาวีซ่า
คนชอบกินเบอร์เกอร์ควรอ่าน
Long Distance Phone Scam
Phone Scam
สิบแปดมงกุฏไทยในแอลเอ
ห้องไกลบ้าน 1
อยากไปทำงานอเมริกา
การเรียกร้องสิทธิการปกครองบุตร
สามีทำร้ายร่างกาย article
ใบเขียว.... กับสามีที่ชอบใช้กำลัง article
Safety FAQs article
เมื่อถูกข่มขืน
ในที่สุด... ก็...ไนจีเรีย
อีเมล์ที่คุณได้รับ ส่งมาจากไหน?
มีเพื่อนเป็นชาวแอฟริกา
Debit & Credit
วีซ่านักเรียน
แต่งงานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
ก่อนจะหย่า
สัญชาติ
ของห้ามนำเข้าอเมริกา
Online Dating Scam
ฉันจะหาแฟนฝรั่งได้อย่างไร ???
ทันเกม
What to bring to your divorce lawyer article
ตายแล้วทรัพย์สินไปไหน
Scam Alerts !!! $5 Trip to Las Vegas for 5 Persons
Freeware and much more..
Freeware - Video Tools
Freeware PDF & Parental Control
Free Games & Media Converter
Freeware - Audio
Free Conference Calling, Graphics and Images
Freeware - Firefox & Firewall
Freeware - Accounting, Anti-Spam, Anti-Spyware, Anti-Virus
State Domestic Violence Coalitions W
State Domestic Violence Coalitions P-V
State Domestic Violence Coalitions M-P
State Domestic Violence Coalitions H-M
State Domestic Violence Coalitions A-G
Safety Tips: You & Your Family
Online Resources for Non-citizen Survivors of Domestic ViolencebulletFeature Articles
bulletMarriage & Divorce
bulletImmigrant Visa
bulletNon-Immigrant Visa
bulletFree Zone
bulletExchange Program
bulletWomen & Money
bulletThai Laws
bulletDating
bulletSSN & DL
bulletMisc
bulletBehind the Facade
bulletCoffee Break
bulletMarket Place
dot
useful links
dot
bulletCase status online
bulletUSCIS Civil Surgeons
bulletUSCIS Field Offices
bulletImmigration Overseas Offices
bulletApplication Support Centers
bulletInfoPass
bulletUSCIS Home
bulletImmigration Forms
bulletForeign Embassies and Consulates Worldwide
bulletDept of Labor
bulletDept of State
bulletETA
bulletVisa Bulletin
bulletTravel
bulletEOIR
bulletSelective Service
bulletSocial Security Online
bulletIRS
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletUtopiaThai
bulletWorldTimes
bulletHumansRights
dot
Newsletter

dot

แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2009-2015 All Rights Reserved.